יום שבת, 28 במאי 2022

'ודגלו עלי אהבה' – ריקוד דגלים

 

'ודגלו עלי אהבה' – ריקוד דגלים

פתיחה:

1.       מהדורות החדשות העסקות במתווה 'ריקוד הדגלים' האם יעבור בשער שכם או לא. האם זה התרסה והתגרות או דרך נכונה.

2.       מאבק הדגלים בכפר חוורא.

שאלה:

·         מה מהות הדגל? מה הוא מסמל?

·         מאיפה הגיע הדגל לעם ישראל?

·         ומה מיקומו במורשת היהודית?

 

במדבר: (א) וַיְדַבֵּר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: (ב) אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ:

·         דגלי המדבר כדיגלם של מלאכי השרת:

אילת השחר במדבר ב,ב (רב אהרן יהודה ליב שטיינמן):

במד"ר (ב' ד') כתוב איש על דגלו באותות הה"ד מי זאת הנשקפה קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל האומות מסתכלין בהם ותמהין ואומרים מי זאת הנשקפה וגו' אומרים להם האומות שובי שובי השולמית הדבקו לנו בואו אצלנו ואנו עושין אתכם שלטונים הגמונים דוכסין אפרכין אסטרטליטין וכו', וישראל אומרים מה תחזו בשולמית, מה גדולה אתם נותנים לנו שמא כמחולת המחנים, שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה האלקים במדבר, דגל מחנה יהודה דגל מחנה ראובן דגל מחנה דן דגל מחנה אפרים, יכולים אתם לעשות לנו כך עכ"ד:

והנה משמע שזה תשובה לדברי אומות העולם שאין בכחם לעשות לנו דגלים, וצ"ב למה אינם יכולים לעשות לנו דגלים הרי רואים במציאות דכל אומה עושה דגל לעצמה, ועוד דהדגלים היו רק בהיותם במדבר וא"כ מה זה תשובה לדברי העכו"ם שיתדבקו להם, הרי היום אין לנו דגלים אף על פי שאנו מתבדלים מהם:

והנה במד"ר (שם אות ג') כתוב בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנא' רכב אלקים וגו' והיו כולם עשוים דגלים דגלים שנא' דגול מרבבה, כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן לכך נאמר הביאני אל בית היין וכו' עכ"ד, וצ"ב מה שייך דגלים אצל מלאכים שהם רוחניים, אלא דכתוב בספרים דלכל דבר גשמי בעוה"ז יש שורש רוחני בשמים, אבל כשהוא משתלשל ויורד לארץ הוא מתגשם, ואצל המלאכים הדגלים הם ענין רוחני וכשמשתלשל לארץ הוא בצורת דגלים:

וכנראה דכלל ישראל ראו התגלות השכינה במעמד הר סיני ומסביב כסאו יתב' היו המלאכים בדגלים, והבינו דבאופן זה יש השראת השכינה, דהרי עיקר השראת השכינה היא בעליונים, וכמו שאומרים ושכינת עוזו בגבהי מרומים, והתאוו גם הם להשיג מדרגה זו שהדגלים יסבבו את הארון והלוחות שבו, ולא הי' כאן תאוה לדגל בעלמא, דהדגלים אינם כלום ללא תורה ומצוות, אלא דבנוסף לתורה וקיום המצוות שהם הסיבה להשראת השכינה, יצאה נפשם מגעגועים למעלה ודרגה זו של השראת השכינה, שיהא הארון והלוחות שבתוכו במרכז והם יסבבוהו בדגלים:

וא"כ אומות העולם יכולים לתת רק דגל שהוא סמל בעלמא, אבל את העונג הרוחני שיכולים לזכות ע"י הדגלים, את השראת השכינה אין ביכלתם לתת לנו...

 

הדגל היהודי מסמל שייכות עם עומק רוחני.

·         דגל מדינת ישראל כחול לבן

אומנם מקורו של דגל מדינת ישראל אינו ברוח הקודש אבל צבעו ופסיו לקוחים מהטלית...

סוטה יז.: "היה ר"מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כד, י) ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב (יחזקאל א, כו) כמראה אבן ספיר דמות כסא".

מעמקיו של דגל מדינת ישראל מזכרים את כסא הכבוד.

·         דגל מסמל פרוד, אך לא עומקו של דגל ישראל:

"אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ:

"איש" – לשון יחיד, לכל שבט דגל ייחודי לו.

"יחנו" – לשון רבים, אומות העולם – דגל מסמל טרטוריה, השטח שלי אינו שלך. מחנה עם ישראל חונים יחד סביב מהות אחת, סביב נשמה אחת המשכן.

 

 

באו נחווה את זה יחד

זה מתאים גם לך , אני לא יודע מתי תקרא את הדברים האלו. האם בערב החג לפני התפילה, בסעודה, במהלך הלילה או בשעות הבוקר של החג או אולי בצהורי היו...